English

Tổng Thống Donald Trump gửi bản phúc trình đầu tiên về thi hành Luật Magnitsky Toàn Cầu

Hôm 20 tháng 4 năm 2017, Tổng Thống Donald Trump gửi bản phúc trình đầu tiên về thi hành Luật Magnitsky Toàn Cầu và một văn thư đến các ủy ban Quốc Hội, xác quyết rằng Hành Pháp dưới quyền của Ông ủng hộ đạo luật này và đang ráo riết thu thập thông tin để nhận diện các đối tượng vi phạm nhân quyền nhằm áp dụng các biện pháp chế tài.

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/20/letter-president-certain-congressional-committee-chairs