English

Tổng Thống Donald Trump ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các điều khoản chế tài theo luật Magnistky Toàn Cầu

Hôm 8 tháng 9 năm 2017, Tổng Thống Donald Trump đã gửi công văn tới Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tài chính trao thẩm quyền thực hiện các điều khoản chế tài theo đạo luật Magnitsky Toàn Cầu. Cụ thể là:

 

1. Ủy nhiệm cho Bộ trưởng Tài chính quyền thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính theo mục 1263 của đạo luật Magnitsky Toàn Cầu. Khi thực hiện quyền được uỷ nhiệm trong biên bản ghi nhớ này, Bộ trưởng Tài chính sẽ phối hợp với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ.

 

2. Ủy nhiệm cho Bộ trưởng Ngoại giao quyền thực thi các biện pháp trừng phạt về visa nhập cảnh chiếu theo mục 1263 của đạo luật nói trên.