English

Tra tấn xảy ra tại quốc gia: Vietnam

Năm

Tỉnh thành

Hồ sơ thâu nhận

Đã nộp lên QT

Số cá nhân đã bị trừng phạt

Gia Lai110
Sài Gon100
Hà  Nội210
Phú Yên100
Bà Rịa110
Hà Tỉnh220
Đak Lak110

Tổng cọng

960