English

Công bố hoạt động của Liên Minh Chống Tra Tấn – Việt Nam - 12/25/2016
Sau nhiều tháng chuẩn bị, Liên Minh Chống Tra Tấn – Việt Nam chính thức ra mắt. Sứ mạng của chúng tôi là bài trừ sự vi phạm nhân quyền bằng hình thức tra tấn, bạo hành, đối xử tàn tệ hay hạ phẩm giá con người. Chúng tôi thiết lập trang mạng http://endtorturevn.org/ để:
Thư ngỏ - 11/24/2016
Kính thưa quí vị:
 
Vào tháng 11 năm 2013, chính phủ Việt Nam đã ký Công ước chống tra tấn, các hành động gây tội ác, vô nhân đạo hay hạ xử, hoặc trừng phạt (UN CAT). Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Công ước này vào tháng Hai năm 2015.
Trang web này được tạo ra như là một dự án hợp tác liên minh giữa BPSOS tại Hoa Kỳ và tổ  chức chống tra tấn tại Viêt Nam (VN-CAT), với ba mục đích:
Lá thư cảm tạ đến ân nhân - 08/24/2016
Kính thưa qúi vi,
Thay mặt tổ chức Liên Minh Chống Tra Tấn Tại Việt Nam, chúng tôi kính gởi đến các vị ân nhân sau đây:
1) Mạnh Thường Quân
2) Cơ Sở Thương Mại
3) Hội đoàn