English

Sửa đổi một báo cáo đã nộp lên và nằm trong mục Những vụ vi phạm

Để sửa đổi một báo cáo mà bạn đã được nộp trên trang web này, bạn phải có quyền như một người quản lý mạng. Bạn nhấn chuột vào chữ Những vụ vi phạm giữa màn hình. Một khung hình mới sẽ hiện ra với bản báo cáo, bạn sửa đổi chi tiết xong có thể bấm nút lưu.

Các nút trên màn hình có ý nghĩa như sau:

Lưu báo cao: Lưu bản báo cao này với những thông tin mới vào trang web.
Xóa báo cáo: Xóa bỏ bàn báo cáo này khỏi website
Tạo hồ sơ PDF: Sau khi lưu hồ sơ và giấy ủy uyền, bạn có thể tạo thành PDF và có thể in ra hoặc tải xuống máy của bạn.