English

Trương mục

Để báo cáo một vụ vi phạm, bạn phải có một trương mục trên trang mạng endtorturevn.org này. Nếu chưa có, xin bạn mở một trương mục mới bằnh cách nhấn chuột vào Trưong mục mới ở góc phải ở trên màn hình http://www.endtorturevn.org/regAcct.php?&L=vi . Nếu đã có trương mục xin mời bạn đăng nhập để báo cáo các vụ tra tấn tại Việt Nam do quan chức chính quyền gây nên