English
  • 1 - http://vietorg.com
  • Trang mạng Vietorg.com được kiến tạo nhằm những mục đích sau đây: - Phục vụ cộng đồng và hội đoàn khắp nơi - Phục vụ các cơ sở thương mại, doanh nhân trong các cộng đồng địa phương - Phục vụ cư dân trong vùng và du khách từ xa đến thăm, muốn biết đến sinh hoạt và các cơ sở thương mại trong địa phương đang thăm viếng (ví dụ: một du khách từ California đến Washington DC, muốn tìm đến các hội đòan người Việt, và các quán ăn ngườI Việt trong vùng Washington, DC, v.v…)