English
Lời kêu gọi vận động cho dự luật Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam (H.R.1383)

Xin hãy viết thư hoặc gửi email cho các vị dân biểu kêu gọi họ đồng bảo trợ và bỏ phiếu thuận để thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam (H.R.1383).

Thư ngỏ
Kính thưa quí vị:
 
Vào tháng 11 năm 2013, chính phủ Việt Nam đã ký Công ước chống tra tấn, các hành động gây tội ác, vô nhân đạo hay hạ xử, hoặc trừng phạt (UN CAT). Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Công ước này vào tháng Hai năm 2015.
Trang web này được tạo ra như là một dự án hợp tác liên minh giữa BPSOS tại Hoa Kỳ và tổ  chức chống tra tấn tại Viêt Nam (VN-CAT), với ba mục đích:

BPSOS & VNCAT đang họp báo tại LHQ


Họp báo tại Geneva - Michelle Nguyễn


Webmaster: copywright @ 2015 endtorturevn.org